Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Onze Blik op Inkoop en Aanbestedingsrecht

Impressie ITS » ITSVIEW » Geen inschrijvingen... Hoe nu verder?

Geen inschrijvingen... Hoe nu verder?Geen Inschrijvingen

Hoe nu verder ?Na vele maanden voorbereiding en een tot in detail uitgewerkt bestek, is het project gepubliceerd op de Tenders Electronic Daily (TED). Het wachten is op de eventuele vragen en het binnenkomen van de inschrijvingen.

Het is de bewuste dag van de sluiting, klokslag 12.00 uur, de deadline is gepasseerd en er is nog geen enkele inschrijving ontvangen. De stukken worden er op nageslagen en er is geen twijfel mogelijk. De data, het tijdstip en het adres staan overal op de juiste wijze vermeld.
Hoe nu verder?

De aanbestedende dienst heeft in deze situatie twee mogelijkheden:
  1. Volledige heraanbesteding, of
  2. Procedure van gunning door onderhandelingen zonder voorafgaande aankondiging op grond van Artikel 31 Bao.
Hieronder volgt een uitwerking van de tweede optie:
In gevallen van geen dan wel geen geschikte inschrijvingen kan een aanbestedende dienst een beroep doen op deze uitzondering, mits de oorspronkelijke voorwaarden van de overheidsopdracht niet wezenlijk worden gewijzigd en de Commissie op haar verzoek een verslag wordt overgelegd.

Het verbod om bij toepassing van deze procedure de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht wezenlijk te wijzigen beperkt zich niet tot de specificaties van de opdracht. Het verbod heeft namelijk ook betrekking op wijziging van de geschiktheidseisen.

Dit is met name van belang omdat de gestelde geschiktheidseisen als mogelijke oorzaak aangemerkt kunnen worden voor het uitblijven van inschrijvingen. Uit de jurisprudentie en literatuur volgt dat een aanbestedende dienst het gelijkheidsbeginsel schendt indien hij de geschiktheidseisen bij de opvolgende onderhandelingsprocedure (ten faveure van één of enkele marktpartijen) zou laten vervallen. Is een dergelijke wijziging noodzakelijk, dan heeft de aanbesteder geen andere mogelijkheid dan optie 1) toepassen, zijnde een volledige heraanbesteding.

Indien de voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk gewijzigd dienen te worden kan de aanbestedende dienst optie 2) toepassen. Aan het uitvoeren van deze procedure heeft het Bao geen bijzondere voorschriften verbonden en laat zij de aanbesteder in feite volledig vrij om te handelen naar eigen inzicht. Onder de onderhandelingsprocedure is de aanbestedende dienst vrij in de keuze van gegadigden; hij kan vrijelijk ‘onderhandelen’ met de door hem gekozen gegadigden en hij is niet onderworpen aan voorschriften inzake termijnen.

Wanneer één of meerdere marktpartijen een geldige inschrijving kunnen doen op basis van de oorspronkelijke aanbestedingsstukken (eventueel aan de hand van een nadere toelichting) heeft de aanbestedende dienst de mogelijkheid deze partij(en) uit te nodigen voor deelname aan de procedure van gunning door onderhandelingen zonder voorafgaande mededeling van een aankondiging van een overheidsopdracht. Zijn er geen partijen die kunnen voldoen aan de gestelde eisen, dienen de eisen te worden gewijzigd dan zal er sprake zijn van een verplichting tot heraanbesteden van de (wezenlijk) gewijzigde opdracht.

Uiteraard is het afhankelijk van de specifieke casus welke route de meest pragmatische oplossing biedt.