Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Onze Blik op Inkoop en Aanbestedingsrecht

Impressie ITS » ITSVIEW » Innovatieve aanbesteding raamovereenkomsten adviesdiensten

Innovatieve aanbesteding raamovereenkomsten adviesdienstenInnovatieve Aanbesteding

Raamovereenkomsten voor Adviesdiensten
Veel aanbestedende diensten maken gebruik van externe adviseurs op allerlei vakgebieden, waaronder bijvoorbeeld ingenieursdiensten. Een recente ontwikkeling die steeds vaker opduikt, is het innovatief aanbesteden van deze adviesdiensten in de breedste zin van het woord.

Daar waar de inhuur van deze diensten enige substantiële omvang heeft en de drempelwaarden (en/of het eigen inkoopbeleid) overschrijdt en aldus aanbestedingsplichting is, wordt er vaak voor gekozen dergelijke diensten aan te besteden in de vorm van een raamovereenkomst waarbij één of meerdere adviesbureaus worden gecontracteerd. Deze raamovereenkomsten worden vaak afgesloten voor een specifiek vakgebied of een combinatie van vakgebieden.
Ook komt het voor dat de inhuur van deze diensten wordt uitgezet met het oog op een specifieke opdracht.

Een recente ontwikkeling die steeds vaker opduikt, is het innovatief aanbesteden van deze adviesdiensten in de breedste zin van het woord.
Dit houdt in dat voor een bepaalde periode een raamovereenkomst wordt afgesloten waarin alle voor de aanbestedende dienst van belang zijnde vakgebieden zijn opgenomen en onderverdeeld in percelen en ‘cellen’. Inschrijvers kunnen vervolgens aangeven binnen welke cellen ze expertise aan boord hebben en op welke cellen ze een inschrijving wensen uit te brengen. Per cel/vakgebied kan vervolgens door middel van een minicompetitie een offerte worden uitgevraagd.

Het op een dergelijke wijze vormgeven van de aanbesteding en het afsluiten van een raamovereenkomst met een (potentieel) groot aantal partijen kan veel voordelen hebben voor een opdrachtgever. Deze voordelen voor de opdrachtgever kunnen liggen op administratief en organisatorisch vlak, doordat er slechts één raamovereenkomst is en er voor wat betreft de nadere offerteaanvragen voor alle disciplines teruggevallen kan worden op die ene raamovereenkomst. Maar met name de flexibiliteit die de raamovereenkomst voor de opdrachtgever biedt om voor een scala aan opdrachten op verschillende vakgebieden (of een combinatie van vakgebieden) slechts door middel van een mini-competitie een opdracht te kunnen verstrekken kan veel voordelen bieden.

De vraag is echter of het op deze wijze aanbesteden ook inkooptechnisch het beste is.

Krijgt u hiermee als aanbestedende dienst de voor u beste dienstverlener in huis?
Een en ander zal afhangen van de wijze waarop de gunningcriteria zijn vormgegeven: is de nadruk gelegd op kwaliteit, dan kan dit tot gevolg hebben dat er uiteindelijk weliswaar kwalitatief goede, maar relatief dure aanbieders geselecteerd zijn voor de raamovereenkomst.
Is prijs als zwaar element meegenomen, dan kan het tegenovergestelde het geval zijn.
Ten slotte speelt ook de wijze waarop de criteria voor de mini-competitie zijn vormgegeven een grote rol. Wordt daarin enkel op prijs uitgevraagd, dan is dat nog geen garantie dat een organisatie daarmee de voor haar beste adviseur in huis haalt voor die specifieke klus.

De hiervoor geschetste ontwikkeling om allerlei vakgebieden in één en dezelfde raamovereenkomst onder te brengen kan een organisatie dus grote voordelen bieden. Echter dient steeds voor ogen gehouden te worden met welk doel een dergelijke raamovereenkomst afgesloten wordt. Is dat puur om rechtmatig te werken en de goedkoopste dienstverleners binnen te halen of wilt u de beste dienstverlener voor de beste prijs?

ITS heeft ruimschoots ervaring op het gebied van strategiekeuze bij de inhuur van adviesdiensten. Hieruit is gebleken dat het goed mogelijk is de beste adviseur(s) binnen te halen in een dergelijke brede raamovereenkomst, zonder dat dit ten koste gaat van de flexibiliteit.