Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Onze Blik op Inkoop en Aanbestedingsrecht

Impressie ITS » ITSVIEW » Te Laat = Te Laat

Te Laat = Te LaatTe Laat = Te Laat

Hoe te handelen bij te laat ingediende inschrijvingen ?
In de praktijk wordt een aanbestedende dienst nog wel eens geconfronteerd met een te late inschrijving en allerlei argumenten van te late inschrijvers dat er toch echt sprake is van een gedraging van de aanbestedende dienst of overmacht die rechtvaardigt dat de inschrijving alsnog in behandeling wordt genomen. Hoe dient een aanbestedende dienst te handelen met betrekking tot een te laat ingediende inschrijving?

Uitgangspunt hierbij is dat een aanbestedende dienst zich dient te houden aan de door hem zelf gestelde inschrijvingsvoorwaarden die hij heeft opgenomen in de aanbestedingsdocumenten. Hiervan kan worden afgeweken, indien er sprake is van een aantoonbare niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) aan de zijde van de inschrijver.

Bij een beroep op overmacht heeft een aanbestedende dienst de zorgplicht de kenbare en wederzijdse belangen van de te late inschrijver in overweging te nemen. Daarnaast speelt ook het gelijkheidsbeginsel. De aanbestedende dienst zal derhalve een belangenafweging moeten maken.
Enerzijds is er het commerciële belang van de te late inschrijver om aan de aanbestedingsprocedure deel te nemen en eventueel de opdracht te verwerven. Anderzijds speelt het belang van de aanbestedende dienst om een regelmatige aanbestedingsprocedure uit te voeren.

Hierbij speelt met name dat de aanbestedende dienst door inschrijvers van tijdig overgelegde inschrijvingen in rechte kan worden betrokken om de te late inschrijving uit te sluiten. Het is vaste jurisprudentie dat een inschrijver het risico draagt voor de tijdige aanwezigheid van zijn inschrijving.
Te laat is ook echt te laat.
Het gaat hier om een - in beginsel - zeer strikte regel, waartoe het gelijkheidsbeginsel verplicht.

Het uitgangspunt en de reden om te late inschrijvingen uit te sluiten zijn helder verwoord door de voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht, 19 maart 2010,
LJN: BM0816.

“De voorzieningenrechter stelt voorop dat bij een aanbestedingsprocedure de inschrijvers gelijk behandeld moeten worden en dat de procedure transparant moet zijn, zodat een eerlijke mededinging wordt bevorderd. Deze uitgangspunten brengen mee dat criteria en termijnen duidelijk dienen te zijn en strikt moeten worden nageleefd.”
 
Vorderingen van te late inschrijvers worden door de rechter bijna altijd afgewezen, omdat deze het gelijkheidsbeginsel laat prevaleren boven een beroep op
overmacht van een te late inschrijver.

Zo worden onder andere de volgende omstandigheden niet aangemerkt als overmacht: weersomstandigheden (ondanks een weeralarm), verkeersdrukte en zelfs een klapband.

Ook een inschrijving die te laat is ingediend door gedragingen van de aanbestedende dienst, mag niet in aanmerking worden genomen.
Hierbij kan worden gedacht aan het ontbreken van een bus ter indiening van de aanbestedingstukken of de situatie waarin de inschrijver die zijn offerte wil indienen al wel in het gebouw van de aanbestedende dienst is, maar door toedoen van de aanbestedende dienst op het uiterste tijdstip van inschrijving in de verkeerde ruimte is.

In dergelijke gevallen kan de aanbestedende dienst echter wel aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de inschrijver lijdt als gevolg van de te late inschrijving.

Conclusie
Bij een te laat ingediende inschrijving zal een belangenafweging plaatsvinden tussen de belangen van de inschrijver om mee te doen en het belang van de
aanbestedende dienst bij gelijke behandeling van alle inschrijvers.
Uit de praktijk blijkt dat de belangenafweging op grond van het gelijkheidsbeginsel zelden in het voordeel van de te late inschrijver uitvalt. In situaties waarbij de aanbestedende dienst verantwoordelijk is voor de te laat ontvangen inschrijving zal de belangenafweging in de regel ook ten voordele van de aanbestedende dienst (en de overige inschrijvers) uitvallen.

De aanbestedende dienst kan in dat geval echter wel aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de inschrijver lijdt ten gevolge van bijvoorbeeld een
verkeerde aanwijzing.