Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat we voor opdrachtgevers hebben gedaan

Impressie ITS » Referenties » Bouw - Overig (GWW, onderhoud, sloop etc.)

Bouw - Overig (GWW, onderhoud, sloop etc.)


gemeente ZutphenRealisatie grondgebonden energieneutrale starterswoningen Leesten-Oost
De gemeente Zutphen heeft als doel gesteld dat in de wijk Leesten-Oost te Zutphen minimaal 40 en maximaal 42 grondgebonden energieneutrale starterswoningen worden gerealiseerd. De gemeente heeft hiertoe via niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure een Marktpartij gecontracteerd die de grond van de gemeente zal kopen en daarop de woningen voor eigen rekening en risico zal ontwikkelen en de woningen verkopen aan Particuliere kopers. De te ontwikkelen woningen moeten voldoen aan eisen die de gemeente tevoren opstelt. ITS heeft in 2012 voor de gemeente Zutphen deze gehele Europese aanbestedingsprocedure begeleid. Meer informatie op: http://www.leestenenergieneutraal.nl


Aanbesteding sloop & asbestsanering voormalig Koelhuis

ITS heeft in 2010/2011 voor de gemeente Zutphen de Europese aanbestedingsprocedure begeleid voor de opdrachtverstrekking inzake de sloop en
asbestsanering van het voormalig koelhuis “De Landbouw” te Zutphen. Het oudste deel van het koelhuis is een historisch/gemeentelijk monument en wordt tot op het casco gesloopt. De in latere perioden aangebouwde koelhuisdelen worden geheel gesloopt.
Het werk bestond in hoofdzaak uit het verwijderen en afvoeren van verschillende asbesthoudende materialen, het verwijderen en afvoeren van gestuct metselwerk, het verwijderen en afvoeren van diverse installatieonderdelen evenals diverse sloopwerkzaamheden en afvoer van sloopafval.

Aanbesteding Woonrijpmaken Canadasingel en Laan vd Highlanders

ITS heeft in 2009 voor de gemeente Zutphen de Europese aanbestedingsprocedure begeleid voor de opdrachtverstrekking inzake het woonrijpmaken van de Woonrijpmaken van het projectgebied bestaande uit de straten: Canadasingel, Laan v/d Highlanders, Dassenburcht en voetpad Looër Enkweg. Het werk bestond in hoofdzaak uit: Het verrichten van opruimwerkzaamheden, het verrichten van grondwerken, het leveren en aanbrengen van overstortconstructies, het leveren en aanbrengen van drainage, het leveren en aanbrengen van definitieve bestrating, het leveren en aanbrengen van groenvoorzieningen, het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden en de leveringen van materialen.

Aanbesteding Woonrijpmaken KR-2 Leesten-Oost

ITS heeft in 2009 voor de gemeente Zutphen de Europese aanbestedingsprocedure begeleid voor de opdrachtverstrekking inzake het woonrijpmaken van KR-2 Leesten-Oost. De te ontwikkelen nieuwbouwlocatie Leesten-Oost heeft een omvang van circa 24 hectare waarop circa 1165 woningen worden gerealiseerd. De aanbestede opdracht omvatte onder andere: de aanleg riolering, bemaling, grondwerkzaamheden, wegfunderingen, aanleg straatwerk en asfalt, aanleg groenvoorzieningen, aanleg van parkeerterreinen, aanleg van ondergrondse afvalcontainers en straatmeubilair.

Aanbesteding GWW aannemers project Leesten-Oost

ITS heeft in 2007/2008 voor de gemeente Zutphen de Europese aanbestedingsprocedure begeleid voor een specifieke opdracht en raamovereenkomst met vier GWW-aannemers voor het project Leesten-Oost.


Hogeschool van Amsterdam

Aanbesteding onderhoud gebouwgebonden technische installaties en bouwkundig onderhoud

ITS heeft in 2010/2011 voor de Hogeschool van Amsterdam de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure begeleid voor de opdrachtverstrekking van een meerjarig prestatiecontract voor het onderhoud van de gebouwgebonden technische installaties en het bouwkundig onderhoud.
De opdracht betrof het eigenarenonderhoud van de gebouwgebonden (Werktuigbouwkundige & Elektrotechnische) installaties, het bouwkundig onderhoud, het gebruikersonderhoud en projecten. Het totaal van de bestaande huisvesting van de HvA beslaat circa 200.000 m² bruto vloeroppervlak (BVO). De gebouwen welke hieronder vallen zijn verspreid over meerdere locaties te Amsterdam en omstreken.


gemeente Heiloo


Aanbesteding projectontwikkelaar nieuwbouwwijk Zuiderloo

De gemeente Heiloo heeft in 2005 een tweetal bestemmingsplannen vastgesteld: Zandzoom en Zuiderloo. Deze bestemmingsplannen liggen ten zuiden van de kern van Heiloo. In het kader van de versnelling van de voortgang en de beperking van de financiële risico’s voor de gemeente Heiloo wilde de gemeente een marktpartij selecteren die de ontwikkeling van het gebied Zuiderloo zal gaan realiseren. Het uitgangspunt hierbij is het behouden van het dorpse karakter, de groene omgeving en met name inpassing in het bestaande landschap.
Gekozen is voor een niet openbare procedure. Op deze wijze was het mogelijk alleen gekwalificeerde ontwikkelaars tot de gunningfase toe te laten. In de gunningfase van de heeft beoordeling van de inschrijvingen plaatsgevonden op basis van het beste plan, toepassing van duurzaam bouwen, gebruik van duurzame materialen en de kwalitatieve - en innovatieve inbreng van de ontwikkelaar. Prijs speelde bij de beoordeling geen rol daar de verkoopprijs van de grond van te voren door de gemeente Heiloo is vastgesteld. Voor alle inschrijvers gold derhalve dezelfde koopprijs van de grond.
De aanbesteding heeft geleid tot een tweetal inschrijvingen en uiteindelijk tot een overeenkomst met een ontwikkelaar die de komende jaren het project zal gaan ontwikkelen.
ITS maakte in deze aanbesteding deel uit van de projectorganisatie die was belast met de selectie van een projectontwikkelaar. ITS was verantwoordelijk voor alle aanbestedingsrechtelijke en juridische aspecten in deze aanbesteding.
De complexiteit in deze aanbesteding vanuit het perspectief van de Europese aanbestedingsregels was het benoemen en omschrijven van gunningcriteria op de aspecten “beste plan”, ‘duurzaam bouwen” en innovatie. In het projectteam zijn deze criteria uitgewerkt en zodanig beschreven dat ze toegepast konden worden bij de beoordeling van de inschrijvingen, dat ze de juridische toets konden doorstaan en dat ze uiteindelijk hebben geleid tot een keuze die door alle belanghebbenden gedragen werd.


Waterschap Regge & Dinkel


Aanbesteding aanpassing RWZI Haaksbergen

ITS heeft in 2009 het Waterschap Regge & Dinkel begeleid in haar Europese aanbestedingsprocedure voor een bouwkundige en civieltechnische aanpassing van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Haaksbergen. De RWZI Haaksbergen zal zowel hydraulisch als biologisch worden aangepast.
De werkzaamheden bestonden onder andere uit de bouw van rioolputten, een influentgemaal, een influentgebouw, een contacttank / anaërobe tank, een beluchtingstank, een nabezinktank, een gebouw tbv Mechanisch Slibindikker, alsmede de aanleg, verwijdering en aanpassing(en) in het leidingwerk in het terrein.

Aanbesteding aanleg Persleiding Hengevelde-Haaksbergen

ITS heeft in 2009 het Waterschap Regge & Dinkel begeleid in haar Europese aanbestedingsprocedure voor de aanleg van een persleiding tussen Hengevelde en Haaksbergen. Het werk bestond in hoofdzaak uit het aanleggen van ongeveer 4850 meter rioolwaterpersleiding vanaf de rioolwaterzuiveringsinstallatie Hengevelde naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie Haaksbergen. In een later stadium dient nog een traject van ongeveer 2 kilometer rioolwaterpersleiding te worden aangelegd. Beide trajecten vormden het onderwerp van de onderhavige aanbesteding.


ROC West-Brabant


Aanbesteding onderhoud gebouwgebonden technische installaties

ITS heeft in 2009/2010 voor het ROC West-Brabant de Europese aanbestedingsprocedure begeleid voor de opdrachtverstrekking inzake het onderhoud van de gebouwgebonden technische installaties.Het betrof het onderhoud van de werktuigbouwkundige installatie en de elektrotechnisch gebouwgebonden installaties in circa 42 gebouwen verspreid over diverse locatie in de regio West-Brabant met een gezamenlijk bruto vloeroppervlak (bvo) van circa. 185.000 m2.


 

Technische Universiteit Eindhoven


Aanbesteding onderhoud gebouwgebonden technische installaties middels concurrentiegerichte dialoog

ITS heeft in 2008/2009 voor de Technische Universiteit Eindhoven de Europese aanbestedingsprocedure begeleid voor de opdrachtverstrekking inzake het onderhoud van de gebouwgebonden technische installaties. De aanbestede werkzaamheden betroffen het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan werktuigbouwkundige installaties en elektrotechnische installaties, waarbij de TU/e voornemens is om gedurende de looptijd van de overeenkomst met uitvoerende partijen van disciplines tot een vorm van samenwerking te komen om onderling samen het vastgoed in stand te gaan houden en de risico’s (voor- en nadelen) ten opzichte van een vooraf bepaald niveau binnen bepaalde grenzen gezamenlijk te genieten resp. te dragen. De werktuigbouwkundige en elektrotechnische onderhoudswerkzaamheden betreffen circa 45 gebouwen gelegen op het universiteitsterrein van de TU/e met een gezamenlijk bruto vloeroppervlak (bvo) van circa. 330.000 m2.


Waterschap Reest & WiedenAanbesteding uitbreiding RWZI Steenwijk

ITS heeft in 2009 het Waterschap Reest en Wieden begeleid in haar Europese aanbestedingsprocedure voor de uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie te Steenwijk.


Universiteit LeidenAanbesteding GWW aannemers

ITS heeft in 2006/2007 voor de Universiteit Leiden de Europese aanbestedingsprocedure begeleid voor de raamovereenkomst met drie GWW-aannemers.Meerdere referenties zijn op aanvraag beschikbaar!
Neem hiervoor contact met ons op.