Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat hebben wij gedaan voor Waterschap Noorderzijlvest

» Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest


Aanbesteding op basis van Best Value Procurement (BVP) / Prestatieinkoop

De rioolwaterzuivering te Garmerwolde is in 1979 in gebruik genomen. Op de zuivering zijn de rioleringsgebieden van de stad Groningen en een aantal omliggende kernen aangesloten. De ontwerpcapaciteit van deRWZI is 300.000 i.e. en maximaal 13.500 m³/uur.
De RWZI Garmerwolde is in 2005 voorzien van een SHARON-reactor voor het verwijderen van stikstof uit hoog geconcentreerd ammoniumhoudend filtraat en condensaat. In 2005 en 2006 is de rioolwaterzuiveringsinstallatie uitgebreid en omgebouwd tot een tweetrapsinstallatie om binnen de bestaande civiele bouwwerken aan de lozingseisen van 10 mg/l Ntotaal en 1 mg/l Ptotaal te voldoen.
Na opstart van de nieuwe twee-trapsinstallatie is gebleken dat niet aan de effluent kwaliteitseisen wordt voldaan.

In 2008 is een traject ingezet om door uitbreiding van de RWZI tot een oplossing te komen. Er werd een ontwerp gemaakt voor een uitbreiding van de RWZI om de capaciteit dusdanig te vergroten dat kon worden voldaan aan de lozingseisen. Dit traject is stop gezet.

Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure Effluentverbetering

In 2011 heeft het waterschap besloten het project in de markt te zetten waarbij aanbieders niet alleen met voorstellen kunnen komen voor de uitbreiding van de installatie maar ook met verbetervoorstellen voor de bestaande twee-trapsinstallatie.
Het doel van dit project was de RWZI Garmerwolde aan te passen in die zin dat de RWZI vanaf het jaar 2014 structureel aan de geldende lozingseisen van 10 mg/l Ntotaal en 1 mg/l Ptotaal voldoet (de Wvo-vergunningseisen). Dit betekent dat de RWZI met aanpassingen en uitbreidingen per 1 januari 2014 volledig operationeel dient te zijn en over het kalenderjaar 2014 aan de genoemde effluenteisen moet voldoen.

Het Waterschap Noorderzijlvest heeft middels een Europese niet-openbare procedure een opdracht verstrekt voor het aanpassen en uitbreiden van de RWZI Garmerwolde. De procedure was in twee fasen verdeeld.

In de eerste fase werden de zes meest gekwalificeerde gegadigden geselecteerd, die vervolgens in fase 2 werden uitgenodigd om een passende aanbieding te doen.

Europese aanbesteding op basis van Best Value Procurement / Prestatieinkoop

Waterschap Noorderzijlvest heeft ten aanzien van Fase 2 (de inschrijvingsfase) ervoor gekozen om het onderscheidend vermogen van inschrijvers aan te spreken door naast de prijs een zwaar accent op kwaliteit te leggen. Het waterschap heeft in deze fase gebruik gemaakt van een aantal principes van Best Value Procurement (of in het Nederlands: “Prestatieinkoop”).
Best Value Procurement (BVP) beoogt een maximale reductie te bewerkstelligen van de risico’s en een maximale benutting van de kansen bij de aanbesteding en uitvoering van het Werk.

De methodiek is erop gericht om het project aan die inschrijver te gunnen die met zijn inschrijving heeft aangetoond het beste de risico’s te minimaliseren en de kansen te benutten (de beste “performer” of “expert” kan de economisch meest voordelige inschrijving opstellen). Deze expert kan naar verwachting samen met de opdrachtgever het beste de doelstellingen van het project realiseren.

De beoordeling tijdens de gunningsfase vond plaats in twee stappen. In de eerste stap dienen inschrijvers een aantal documenten in. Met deze documenten gaven inschrijvers hun visie op en invulling van het project. De omvang van deze documenten werd bewust beperkt gehouden, vanuit de gedachte dat een “expert” die het project doorziet weinig tekst nodig heeft om de essentie vast te leggen.
In de tweede stap, die plaatsvindt na beoordeling van de documenten, heeft het waterschap interviews gehouden met de sleutelfunctionarissen van de inschrijvers. De mate waarin de sleutelfunctionarissen de opdracht doorgronden en goed kunnen managen is namelijk van eminent belang om maximaal te kunnen presteren in de uitvoering.