Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat hebben wij gedaan voor WBL

» Waterschapsbedijf Limburg

Waterschapsbedijf Limburg


Aanbesteding op basis van Best Value Procurement (BVP)

Uit de optimalisatie afvalwatersysteem (OAS) rioolwaterzuiveringsinstallatie Venlo bleek dat voor de kernen Helden en Maasbree van de gemeente Peel en Maas, niet in alle omstandigheden voldaan kon worden aan de afnameverplichting en dus de capaciteit van het huidige transportstelsel Helden – Maasbree – RWZI Venlo niet afdoende is. Het Waterschaps Bedrijf Limburg (WBL) heeft teneinde dit probleem op te lossen via een Europese aanbesteding een opdracht in de markt gezet die in hoofdzaak het navolgende omvat:
  • Het ontwerpen en realiseren danwel renoveren van rioolgemalen en persleidingen om de rioolwater afnameverplichting, bestaande uit industrieel en huishoudelijk afvalwater en regenwater, meetbaar, betrouwbaar en onderhoudbaar, van de kernen Helden en Maasbree, te transporteren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Venlo;
  • rekening houdend met: bedrijfsvoering en onderhoud van bedrijfsmiddelen, resulterend in: de hoogst  mogelijke (meer)waarde voor de organisatie op het gebied van netto jaarlijkse kosten, beschikbaarheid, bedrijfszekerheid, duurzaamheid, energie, gezondheid, veiligheid en milieu.
Randvoorwaarden hierbij zijn:
  • Ten allen tijde voldoen aan de rioolwater afnameverplichtingen geldend voor Helden en Maasbree (zowel tijdens als na de realisatie);
  • Indien de gemalen danwel onderdelen van rioolzuiveringsinstallaties aanwezig op de perceelsgronden van de gemalen Helden, Maasbree en/of huidige afvalwatertransportsystemen geen onderdeel uitmaken van de oplossingsrichting, deze amoveren;

Europese aanbesteding op basis van Best Value Procurement / Prestatieinkoop

Het bijzondere aan deze opdracht was dat de Europese aanbesteding plaats vond op basis van Best Value Procurement (BVP). Aangezien deze aanbesteding voor WBL de eerste BVP aanbesteding was heeft WBL twee partijen aangetrokken om de aanbesteding te begeleiden. Scenter vanwege de kennis van de BVP methode en ITS voor de juridische begeleiding. ITS heeft voor WBL de BVP methode vertaald naar een aanbestedingsformat dat aan de Europese aanbestedingsregels voldoet.


Omdat het aantal potentiële inschrijvers groot is, is er gekozen is voor een niet openbare aanbesteding. Op deze wijze was het mogelijk de gunningfase met een vijftal gekwalificeerde inschrijvers te doorlopen. Deze vijf inschrijvers zijn voor de gunningfase daadwerkelijk van start ging door WBL, Scenter en ITS uitgebreid geïnformeerd over de BVP methode. Dit heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen dat de kwaliteit van de offertes erg hoog was.
Vooraf waren de verwachtingen ten aanzien van de resultaten van het BVP inkoopproces erg hoog. Deze hoge verwachtingen kwamen ook uit. Vrijwel alle inschrijvingen waren van hoog niveau. Er werden innovatieve oplossingen aangeboden tegen onverwacht lage kosten.