Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat hebben wij gedaan voor RU Nijmegen

» Radboud Universiteit Nijmegen

Radboud Universiteit Nijmegen


Aanbesteding Levering Werkplekapparatuur

Radboud Universiteit Nijmegen heeft middels een Europese openbare procedure een exclusieve raamovereenkomst afgesloten met één leverancier ten behoeve van de levering van werkplekapparatuur waaronder desktops, beeldschermen en aanverwante dienstverlening

De Radboud Universiteit Nijmegen heeft daarbij de mogelijkheid om gebruik te maken van de optionele verlengingen. Indien de verlangde dienstverlening echter naar de mening van Radboud Universiteit Nijmegen beneden peil is of indien de door de leverancier afgegeven prijzen naar inziens van Radboud Universiteit Nijmegen niet marktconform zijn dan kan zij besluiten de Raamovereenkomst niet te verlengen.

De opdracht had betrekking op de levering en onderhoud van werkplekapparatuur, te weten
desktop computers en beeldschermen.

Optioneel kan hierbij de volgende dienstverlening worden afgenomen:
  • Selecteren (ondersteuning bij de selectie van voornoemde producten);
  • Beschikbaarstelling van een elektronisch bestelsysteem (web portal);
  • Realiseren van een koppeling met bestaand en toekomstig bestelsysteem;
  • Overige dienstverlening, i.h.b. aflevering, installatie op de werkplek, managementinformatie en ondersteuning van de RU ICT beheerorganisatie.
  • Levering van notebooks, printers PDA’s en etc.
Het gehele traject van publicatie tot en met de gunning en contractering, werd – binnen de interne planning - begeleid door ITS.


Aanbesteding Levering Cardio Apparatuur

Binnen de Radboud Universiteit Nijmegen huisvest zich het Universitair Sportcentrum.
Het Universitair Sportcentrum verzorgt een sportprogramma voor studenten, bedrijfssporters en particulieren. Fitness is een belangrijke tak van sport binnen het USC. In het Beleids- en Bedrijfsplan USC 2008-2010 is aangegeven dat, gezien de groei van de studentenpopulatie, meer ruimte nodig is om het aanbod mee te laten groeien met de vraag. Uitbreiding van de fitnessruimte wordt voorzien in 2010.

De Radboud Universiteit heeft middels een openbare Europese aanbestedingsprocedure een raamovereenkomst afgesloten voor een periode van twee jaar met eenmaal de mogelijkheid van verlenging met twee jaar, ten behoeve van de gefaseerde aanschaf van fitnessapparatuur, waaronder cardio-apparatuur, om zodoende beter aan te kunnen sluiten bij de geplande uitbreiding en de werklast beter te kunnen verdelen.

De eerste fase van aanschaf (in 2009) richtte zich op vervanging van een deel van de cardio-apparatuur (fietsen, crossapparaten, loopbanden etc.) en testapparatuur (software en hardware voor conditietesten).

Het gehele traject van publicatie tot en met de gunning en contractering, werd – binnen de interne planning - begeleid door ITS.