Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat hebben wij gedaan voor de Tweede Kamer

» Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal


Aanbesteding Levering van Videofaciliteiten Commissiezalen
('Kamer beter in beeld')

De ministerraad heeft in zijn vergadering van 22 september 2006 een standpunt ingenomen over een onafhankelijk themakanaal over bestuur en parlement. In het verlengde hiervan heeft de ministerraad op voorstel van minister Van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ermee ingestemd om een budget beschikbaar te stellen om de opnamefaciliteiten (camera’s, studio’s) in het Tweede Kamergebouw te verbeteren. Hiermee wordt een betere registratie mogelijk van Kamerdebatten en andere politieke gebeurtenissen. Deze faciliteiten dienen tevens beschikbaar te zijn ten behoeve van de leden van het samenwerkingsverband.

Dit project kent de volgende doelstellingen:
 • Verbeteren van de kwaliteit van de beelden vanuit de drie grote commissiezalen;
 • Verbeteren van de infrastructuur in de commissiezalen ten behoeve van verbeterde beelden vanuit de desbetreffende zalen;
 • Uitbreiding van het aantal camera’s in de drie grote commissiezalen;
 • Geautomatiseerde regie van de beelden van de commissiezalen ten behoeve van webcasting (koppeling van de microfooninstallatie aan de camerafaciliteiten);
 • Scheppen van de mogelijkheid om de beelden handmatig te laten regisseren ten behoeve van broadcasting;
 • Scheppen van de mogelijkheid om andere partijen dan de deelnemers in het Samenwerkingsverband te laten beschikken over de beelden van de commissiezalen;
 • Afspraken met betrekking tot het technisch en functioneel beheer van de op te leveren systemen;
 • Een mobiele set waarmee de mogelijkheid bestaat om in andere dan de commissiezalen uitzendingen te verzorgen.
Onderdeel van de gevraagde turn-key oplossing is (ook) het verzorgen van alle benodigde infrastructuur om de signalen van- en naar de benodigde locaties te brengen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de levering van de benodigde bekabeling en de installatiewerkzaamheden. De hier bedoelde installatiewerkzaamheden betreffen het aanleggen van de bekabeling tussen ruimtes, of daar waar de bekabeling een ruimte verlaat. Hiervoor dient Inschrijver de Huisinstallateur van de Aanbestedende dienst in te schakelen.

Bij wijze van uitzondering is bij de ICT Aanbestedings Award 2008 een eervolle vermelding toegekend aan het project 'Kamer beter in beeld', dit gezien de verhouding tussen de wel zeer beperkte financiële middelen voor dit project en het behaalde resultaat. Klik hier voor een verslag van de ICT Aanbestedings Award 2008.


Aanbesteding Parlementair Informatiesysteem (Parlis)

De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft een systeem laten ontwikkelen en bouwen waarin documentbeheer, procesregistratie en vergaderondersteuning samenkomen. Het gebruik van dit systeem maakt dat documenten en (politieke) besluitvormingsprocessen binnen de Tweede Kamer beter beheersbaar zijn.
Het Parlementair Informatiesysteem biedt dagelijkse ondersteuning aan griffie en staven van commissies in alle voorbereidende en verwerkende activiteiten ten behoeve van alle politieke activiteiten uit het primaire proces van de Tweede Kamer.
Concreet ondersteunt Parlis alle werkzaamheden voor:
 • het registeren, verspreiden en publiceren van alle door de regering toegezonden documenten (wetsvoorstellen, brieven etc.);
 • het registreren en verspreiden van alle door burgers en instellingen toegezonden brieven (elektronische brievenlijsten bij procedurevergadering);
 • het voorbereiden en plannen van vergaderingen (zowel plenair als in commissies, werkbezoeken, inbrengen voor verslagen en andere instrumenten die de Kamer ter beschikking heeft om zaken te behandelen);
 • het bewaken van alle bij de Kamer in behandeling zijnde ‘zaken’ (van wetsvoorstel tot verzoekschrift).
De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft voor het vernieuwend onderhoud een 2-jarige raamovereenkomst afgesloten met optie tot verlenging met 2 maal 1 jaar.
Het gehele traject van publicatie tot en met de gunning en contractering, werd – binnen de interne planning - begeleid door ITS.Aanbesteding Duiding beeld en geluid

Het e-parlement programma van de Tweede Kamer omvat een aantal projecten dat tot doel heeft “de transparantie van de werkzaamheden van de Tweede Kamer voor de burger te vergroten”! Praktisch betekent dit dat de informatie die bij de dagelijkse werkzaamheden van de Tweede Kamer - plenair en in commissies - tot stand komt zodanig wordt opgeslagen, raadpleegbaar gemaakt en/of gepresenteerd, dat de geïnteresseerde gemakkelijk toegang heeft tot die informatie en dat deze op een gebruikersvriendelijke manier wordt gepresenteerd.

Eén van de e-parlement projecten is het project Duiding Beeld en Geluid (DBG).
Dit project is bedoeld om het beeld en geluid van de vergaderingen (vergaderopnamen) van de Tweede Kamer met behulp van ICT hulpmiddelen van informatie te voorzien, zo dat de werkzaamheden van de Tweede Kamer beter inzichtelijk worden gemaakt.
Het project Duiding, Beeld en Geluid (DBG) voldoet aan de vraag om actuele informatie en opgeslagen informatie met beeld en geluid, gestructureerd en onderling gekoppeld, via meerdere kanalen aan gebruikers binnen en buiten de Tweede-Kamerorganisatie beschikbaar te stellen. Dit kan dan zowel tijdens een debat in een vergadering (“live”), als wel via een archieffunctie (opvraagbaar).

De projectdoelstellingen op onderdelen waren:
 • gemakkelijker maken om debatten (live, op afstand) en de gang van zaken in de Kamer te volgen door publiek, thuis en in de gebouwen van de Tweede Kamer;
 • verbeteren van inzicht in actuele stand van een vergadering (incl. de debatten) voor (professionele) belanghebbenden en geïnteresseerden;
 • verbeteren van de toegankelijkheid / raadpleegbaarheid van de vastgelegde debatten in de vergaderingen van de Tweede Kamer;
 • toegankelijk maken van bij debatten relevante “documenten” en van de gang van zaken bij het totstandkomen van die documenten, zowel voor interne als de externe raadpleging.
Het project DBG heeft geleid tot de realisering van twee systemen, te weten een Debat Volg Systeem (DVS) en een Debat Archief Systeem (DAS) waarbij de laatste optioneel wordt afgenomen.
Het gehele traject van publicatie tot en met de gunning en contractering, werd – binnen de interne planning - begeleid door ITS.Aanbesteding Doorontwikkeling van en onderhoud op websites

De Tweede Kamer der Staten Generaal onderhoudt verscheidene websites voor intern en extern gebruik, zoals een intranetsite, www.tweedekamer.nl, www.derdekamer.nl en www.houseofrepresentatives.nl. Deze websites vormen belangrijke kanalen voor communicatie met de burger. Het gaat om complexe, doelgroepgerichte sites, waar transparantie en gebruiksvriendelijkheid hoog in het vaandel staat.

De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft een raamovereenkomst voor de duur van twee jaar met twee optionele verlengjaren gesloten voor de doorontwikkeling van, en het onderhoud op websites inclusief (optionele) aanverwante dienstverlening.

Onder doorontwikkeling van websites werd verstaan o.a. de grafische en technische ontwikkeling van websites, het toevoegen van nieuwe functionaliteiten en het koppelen van websites met applicaties die de Tweede Kamer in gebruik heeft.

Onder onderhoud werd verstaan preventief, correctief en adaptief onderhoud op basis van nacalculatie voor zover het onderhoud niet de – in garantie zijnde – doorontwikkelingen betreft.
Doorontwikkeling van websites vond plaats op projectbasis waarbij de Inschrijver een team formeert waar ten minste de disciplines projectleider, functioneel ontwerper, technisch ontwerper, software ontwikkelaar en grafisch vormgever in zijn vertegenwoordigd.

Onder (optionele) aanverwante dienstverlening werd verstaan o.a. de advisering omtrent vorm, inhoud en functionaliteit van de in beheer zijnde websites en het aandragen van mogelijke verbeterpunten op voornoemde aspecten.
Het gehele traject van publicatie tot en met de gunning en contractering, werd – binnen de interne planning – begeleid door ITS.


Wat we we nog meer hebben gedaan voor de Tweede Kamer

Meerdere Europese aanbestedingen inkoop Levensmiddelen

Europese aanbesteding inhuur van externe ICT deskundigheid en capaciteit

Europese aanbesteding levering en onderhoud Notebooks

Europese aanbesteding levering Maatwerkdienstkledingpakketten

Europese aanbesteding inhuur van Stenografen

Europese aanbesteding Arbo- en bedrijfsmaatschappelijke dienstverlening