Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat hebben wij gedaan voor Waterschap Velt en Vecht

» Waterschap Velt en Vecht

Waterschap Velt en Vecht


Aanbesteding op basis van Best Value Procurement (BVP) / Prestatieinkoop

Zonder water is er geen leven. We hebben het nodig als drinkwater, voor akkerbouw, in de veeteelt en industrie. In Nederland is meestal water genoeg, maar het is vaak ongelijk verdeeld en vervuild. Daarom is waterbeheer nodig.

Waar te veel water is, voeren de waterschappen het af. Waar te weinig is, voeren ze het aan. Met vergunningen regelen ze het lozen van vervuild water. Ze zuiveren het rioolwater. Ook onderhouden ze waterkeringen zoals dijken en duinen. Sommige waterschappen beheren ook wegen en vaarwegen. Waterschap Velt en Vecht zorgt in Zuidoost-Drenthe en Noordoost-Overijssel voor het beheer en onderhoud van het water. Het beheersgebied van het waterschap is heel divers. Er is natuur, landbouw, bebouwing en open water.

Europese aanbesteding 'Inspectie en preventief onderhoud aan gemalen en watersysteemwerken

Het inzicht in de staat van onderhoud van de rioolgemalen en watersysteemwerken was voor Waterschap Velt en Vecht beperkt. Het doel van de onderhavige opdracht was daarom inzicht te verschaffen in de staat van onderhoud, waarbij tegelijk enig preventief onderhoud (klein onderhoud) en schoonmaakwerk wordt uitgevoerd. Op basis van de door de aannemer op te stellen onderhoudsinspectierapporten zal vervolgens het correctief onderhoud (groot onderhoud) worden ingepland en uitgevoerd. Dit correctief onderhoud maakte geen deel uit van deze aanbesteding.

Op langere termijn kan zo:
  • de integrale functionaliteit van de installaties worden gewaarborgd;
  • storing, uitval en riooloverstort worden voorkomen;
  • beheersing van de exploitatiekosten worden bereikt.

Europese aanbesteding op basis van Best Value Procurement / Prestatieinkoop

Het waterschap heeft ervoor gekozen om het onderscheidend vermogen van inschrijvers aan te spreken door naast de prijs een zwaar accent op kwaliteit te leggen.

Het waterschap heeft hierbij gebruik gemaakt van de methodiek van Best Value Procurement (of in het Nederlands: “Prestatie-inkoop”). Best Value Procurement (BVP) beoogt een maximale reductie te bewerkstelligen van de risico’s en een maximale benutting van de kansen bij de aanbesteding en uitvoering van de dienstverlening.

De methodiek is erop gericht om het project aan die inschrijver te gunnen die met zijn inschrijving heeft aangetoond het beste de risico’s te minimaliseren en de kansen te benutten (de beste “performer” of “expert” kan de economisch meest voordelige inschrijving opstellen). Deze expert kan naar verwachting samen met de opdrachtgever het beste de doelstellingen van het project realiseren.

De beoordeling tijdens de gunningsfase vond plaats in twee stappen. In de eerste stap dienden inschrijvers een aantal documenten in. Met deze documenten gaven inschrijvers hun visie op en invulling van het project. De omvang van deze documenten werd bewust beperkt gehouden, vanuit de gedachte dat een “expert” die het project doorziet weinig tekst nodig heeft om de essentie vast te leggen.
In de tweede stap, die plaats heeft gevonden na beoordeling van de documenten, heeft het waterschap interviews gehouden met de sleutelfunctionarissen van de inschrijvers. De mate waarin de sleutelfunctionarissen de opdracht doorgronden en goed kunnen managen is namelijk van eminent belang om maximaal te kunnen presteren in de uitvoering.

ITS heeft hierbij voor LifeLines de BVP-methode vertaald naar een aanbestedingsformat dat aan de Europese aanbestedingsregels voldoet.