Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Aanbestedingsplicht bij verwerving Burgerzakenmodules

Impressie ITS » ITSNEWS » Aanbesteding Burgerzakenmodules

Aanbesteding BurgerzakenmodulesAanbestedingsplicht gemeenten

bij verwerving Burgerzakenmodules?Migratie BRP

Het programma modernisering GBA (mGBA) werkt aan de invoering van de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties en bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen, maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de ‘niet-ingezetenen’. Het doel van BRP is om persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen en personen. De BRP vervangt de huidige gemeentelijke basisadministraties (GBA).
 

Werk aan de winkel!

Gemeenten staan dus voor de opgave om de Burgerzakenmodules te verwerven.
In de periode 2013 - 2016 zullen alle gemeenten over moeten gaan naar BRP. In overleg met het programma mGBA bepaalt elke gemeente de migratieperiode. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de implementatie binnen de eigen organisatie. De komst van de BRP betekent de vervanging van de huidige burgerzakensystemen, aangezien voor aansluiting op de BRP verwerving van Burgerzakenmodules nodig is. Daarnaast kunnen voor alle binnengemeentelijke systemen die op enige wijze gebruik maken van persoonsgegevens aanpassingen noodzakelijk zijn. Het is daarom van belang om tijdig in te spelen op de veranderingen en de informatiesystemen gereed te maken voor de invoering van de BRP.
 

De oplossing?

Door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten(KING) is op haar website een samenvatting geplaatst van een juridisch advies inzake de aanbesteding van Burgerzakenmodules.
Daarnaast bieden de huidige leveranciers diverse constructies aan op basis waarvan het niet noodzakelijk zou zijn Europees aan te besteden. Zo biedt één van de marktpartijen gemeenten de mogelijkheid een nieuw contract af te sluiten, waardoor voor ruim 75% van de huidige klanten geen aanbestedingsplicht zou bestaan. Een andere leverancier heeft een aangepaste onderhoudsvorm ontwikkeld als supplement op het huidige standaard onderhoudscontract, waardoor huidige klanten verzekerd zouden zijn van alle aanpassingen in de reeds aanwezige software en aanvullende modules. Gemeenten betalen in dat geval uitsluitend de implementatiekosten.
 

Aanbestedingsregelgeving

Marktpartijen springen aldus slim in op de huidige ontwikkelingen door verschillende “oplossingen” aan te bieden waardoor geen sprake zou zijn van een verplichting tot Europees aanbesteden. Of deze “oplossingen” binnen de geldende aanbestedingsregelgeving stand kunnen houden is echter zeer de vraag. Naast de waarde van de opdracht speelt een flink aantal factoren een rol die bepalend zijn voor de vraag of er inderdaad sprake is van een aanbestedingspichtige opdracht. Dit zijn onder meer de vraag op welke wijze de huidige overeenkomst tot stand is gekomen, of er sprake is van een wezenlijke wijziging van de huidige overeenkomst en wat de procedures zijn zoals opgenomen in het eigen inkoopbeleid. Dit kan betekenen dat gemeenten voor de verwerving van de Burgerzakenmodules een nieuwe overeenkomst dienen af te sluiten.
 

Maatwerk

Kort gezegd is de vraag of u al dan niet een Europese aanbestedingsprocedure dient te doorlopen voor de aanschaf van de Burgerzakenmodules, sterk afhankelijk van de feiten en omstandigheden. In relatie tot een eventuele aanbestedingsplicht is het raadzaam om alle relevante feiten en omstandigheden die gelden binnen uw gemeente zorgvuldig te laten onderzoeken.  
 
Mochten er binnen uw organisatie twijfels bestaan over de noodzaak van het Europees aanbesteden van Burgerzakenmodules, of mocht u meer willen weten over de voordelen van zelfstandig, of gezamenlijk met door u geselecteerde gelijkgestemde gemeenten aanbesteden, neem dan vrijblijvend contact op met Rob Rijnders.

Per e-mail: info@its-projects.nl
Per telefoon: +31 (0) 572 362 240