Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

International Tender Services         
meesters in aanbesteden

Impressie ITS » ITSNEWS » Nieuwe Aanbestedingswet

Nieuwe AanbestedingswetNieuwe Aanbestedingswet

en aanvullend beleid - 3 mei 2011Een nieuwe Aanbestedingswet

Op dit moment zijn de Europese aanbestedingsrichtlijnen (aanbestedingsrichtlijnen 2004/17 EG en 2004/18/EG tekstueel bijna één op één in het Nederlandse recht geïmplementeerd. Dit is gebeurd in twee algemene maatregelen van bestuur, het Bao (Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten) en het Bass (Besluit aanbestedingen speciale sectoren). De Europese rechtsbeschermingsrichtlijnen zijn geïmplementeerd in de Wira (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden).
Uit de aanbestedingspraktijk is de behoefte gebleken aan een strakker en eenvormiger juridisch aanbestedingskader voor overheidsopdrachten. Het toenmalige kabinet heeft hierop in 2003 aangekondigd te komen met een Aanbestedingswet.


Werkingssfeer en doel van de nieuwe Aanbestedingswet

Met de invoering van de Aanbestedingswet zullen o.a. het Bao en Bass en de Wira worden ingetrokken en zal het aanbestedingsrecht in één wet geregeld zijn. De Aanbestedingswet zal gelden voor alle overheidsopdrachten: onder en boven de Europese grens. Het algemene doel van de Aanbestedingswet is om regelgeving op het gebied van aanbesteden verder te stroomlijnen. Momenteel baseren gemeenten zich bij hun aanbestedingen op het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid, algemene beginselen van behoorlijk bestuur en juridische interpretatie van de Europese richtlijnen. Met de nieuwe Aanbestedingswet komt er een nationaal wettelijk kader.
Een andere doelstelling van de wet is het vereenvoudigen van deelname van MKB aan overheidsopdrachten. Er mogen geen onredelijke eisen meer gesteld mogen worden door aanbestedende diensten aan het bedrijfsleven. Om er hierbij zeker van te zijn dat er een transparante regelgeving is die stelt wat redelijk en onredelijk is, wordt de Gids proportionaliteit opgesteld. In deze gids wordt tevens beschreven hoe de aanbestedende dienst in de toekomst een opdracht zodanig uit kan schrijven, dat een MKB-bedrijf kan inschrijven op een aanbesteding uit de eigen regio.


Stand van zaken

Nadat in 2008 een eerder wetsvoorstel in de Eerste Kamer was gestrand, is in 2010 een nieuw voorstel voor een aanbestedingswet aangeboden aan de Tweede Kamer. Na aanvaarding door de Tweede Kamer wordt het voorstel aan de Eerste Kamer gezonden. Indien ook deze met het voorstel wel kan instemmen, is de Aanbestedingswet een feit. Naar verwachting zal de Aanbestedingswet per 1 juli 2011 in werking treden.
ITS blijft de ontwikkelingen rondom de Aanbestedingswet, nauwlettend volgen!