Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Ontmoeten

Impressie ITS » ITSNEWS » Relatiedag

RelatiedagITS Relatiedag 15 juni 2011

Ontwikkelingen Best Value Procurement / PrestatieinkoopEen sfeervolle ambiance, boeiende sprekers en vernieuwende onderwerpen. De ingrediënten van de relatiedag van ITS, in het Hoftheater te Raalte. Deze relatiedag vormde bij uitstek de gelegenheid om de relaties van ITS te ontmoeten en bij te praten over de nieuwste ontwikkelingen in inkoop- en aanbestedingsland.
 

Best Value Procurement (BVP) / Prestatieinkoop

De relatiedag stond grotendeels in het teken van Best Value Procurement (BVP). BVP is een inkoopmethode die zich in de VS ruim heeft bewezen en ook in Nederland in opkomst is. De heer Jeroen van de Rijt (Scenter) zette deze methode beeldend uiteen. Uitgangspunt van BVP is dat je als opdrachtgever erkent dat de markt meer specifieke kennis en ervaring in huis heeft dan opdrachtgever zelf en je de markt de gelegenheid geeft een eigen oplossingsrichting voor te stellen. Dit in plaats van dat je een oplossingsrichting voorschrijft. Hierdoor wordt de differentiatie tussen aanbieders vergroot waardoor het eenvoudiger is om de aanbieder te kiezen die de opdracht het best zou kunnen uitvoeren. Dit gedachtegoed vergt dus een paradigmaverandering van de huidige traditionele rol van de inkoper die alles wil voorschrijven naar een inkoper die de markt de vrijheid geeft om met eigen innovatieve oplossingen te komen. Een verandering van (schijn van) controle naar loslaten. Loslaten houdt echter niet in dat je het selectieproces volledig uit handen geeft. Binnen BVP is namelijk een aantal criteria te hanteren op basis waarvan je tot een goed vergelijk kunt komen. Dit zijn naast (de beperkte rol van) prijs de criteria risicomanagement, kansenmanagement, planningsmanagement en interviews met sleutelpersonen. De beantwoording van deze criteria levert dermate dominante informatie op dat op basis daarvan de opdrachtgever veilig en verantwoord tot de beste aanbieder kan komen. Inmiddels wordt BVP in Nederland steeds meer toegepast. Vanuit de ervaring die Scenter en ITS met BVP hebben opgedaan, werd een aantal leerpunten uit de praktijk meegegeven. Onder andere dient men grote aandacht voor de paradigmaverandering te hebben, waarbij training en communicatie van essentieel belang is. Het gevaar voor terugval naar de voorschrijvende rol is groot.
 

Best Value Procurement (BVP) / Prestatieinkoop binnen de Aanbestedingsregels

BVP is voor de Nederlandse markt een veelbelovende methode, maar op welke manier zou deze methode binnen de regels voor Europees aanbesteden toegepast kunnen worden? Mevrouw Jannie Koster (ITS) ging tijdens haar presentatie in op dit vraagstuk. Haar stelling is dat BVP prima toe te passen is binnen het juridische kader van Europese aanbestedingen en zelfs grote voordelen kent. Een aantal onderdelen verdient hierbij wel bijzondere aandacht.

  • Past Performance: de uitdaging van het gebruik van past performance ligt in het objectiveerbaar maken van de beoordeling van past performance;
  • Kansendossier: de kansen die in het kansendossier worden aangeboden, kunnen worden gezien als opties. Een aanbestedende dienst heeft de keuze deze later al dan niet te verzilveren;
  • Interviews sleutelfiguren: Dit punt verdient grote aandacht omdat dit zou kunnen leiden tot subjectiviteit in de beoordeling;
  • Pre-award fase: in de pre-award fase wordt het project door de aanbieder tot in detail uitgewerkt en worden risico’s en kansen nader gedefinieerd.

Nieuwe Aanbestedingswet & WIRA

Ook op het gebied van aanbestedingsrecht is er een aantal ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de praktijk. De heer Gijs Verberne (Van Doorne) presenteerde een update over de huidige stand van zaken van de Aanbestedingswet 20… Volgens Verberne is er weinig waardering voor het huidige wetsvoorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet op te brengen. De doelstellingen die naar aanleiding van de parlementaire enquête bouwfraude zijn opgesteld, worden in het voorstel jammerlijk gemist. Zo maakt de hoeveelheid aan (toekomstige) richtsnoeren, handreikingen, AMvB’s die naast het wetsvoorstel van toepassing zullen zijn het aanbesteden bepaald niet eenvoudiger. Er wordt de mogelijkheid geboden een klacht voor te leggen aan een groep van experts die tussen de aanbestedende dienst en de ondernemer zal proberen te bemiddelen (te vergelijken met arbitrage). De invulling en uitwerking van deze mogelijkheid is echter (nog) niet inzichtelijk en gebiedt waakzaamheid. Ook de verplichting opdrachten te publiceren via het nog altijd in de kinderschoenen staande Tendernet leidt op dit moment nog tot de nodige onoverzichtelijkheid.
Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen. De lastenverlichting voor inschrijvers door toepassen van eigen verklaringen, waarbij pas bij selectie dan wel gunning bewijzen opgevraagd mogen worden, wordt als waardevol gezien. Conclusie: het is een wet voor kenners, welke eerder verwarring dan duidelijkheid schept. Kortom we hebben nog een lange weg te gaan.
 
Een andere nieuwe wet die van belang is voor aanbestedende diensten en aandacht verdient is de WIRA (Wet Implementatie Rechtsbeschermingsrichtlijnen Aanbesteden). Door de komst van de WIRA is de rechtsbescherming van de inschrijvers wezenlijk veranderd. Zo is er een verruimde bescherming bij toepassing van de Alcatel-termijn en is er een verregaande motiveringsplicht voor aanbestedende diensten bij mededeling van gunningsbeslissing. Ook zijn er verregaande gevolgen voor foutief of zelfs niet aanbestede opdrachten die wel Europees aanbesteed hadden moeten worden.
 

Forumdiscussie

Vorengenoemde presentaties werden aan een vragenvuur onderworpen tijdens een forumdiscussie. Er werden veel vragen gesteld over BVP, veelal denkend vanuit de traditionele rol van inkoop en met aandacht voor juridische valkuilen die spelen bij aanbestedingen. BVP is een prachtige methode, maar vergt een paradigmaverandering. De komende tijd zal door verdere toepassing in de praktijk, het stellen van kritische vragen en het spiegelen van de methode aan de wetgeving deze veelbelovende methode steeds verder uitgekristalliseerd worden.


Wilt u de presentaties van deze dag bekijken of wilt u meer over BvP, de nieuwe Aanbestedingswet en/of de WIRA weten? Laat uw contactgegevens hier achter.