Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

International Tender Services         
meesters in aanbesteden

 
Woningcorporaties » Voor woningcorporaties:

Voor woningcorporaties:


Aanbestedingsplicht van woningcorporaties

 
Woningcorporaties houden zich bezig met taken op het gebied van de volkshuisvesting. Dat is vastgelegd in het Besluit beheer sociale-huursector (BBSH). Het besluit noemt zes prestatievelden waarop de woningcorporaties hun werkzaamheden moeten richten:
 • Kwaliteit van de woningen
 • Leefbaarheid van buurten en wijken
 • Wonen en zorg
 • Verhuur van woningen
 • Het betrekken van bewoners bij beleid en beheer
 • Financiële continuïteit
Op elk van deze zes terreinen maken gemeenten en woningcorporaties prestatieafspraken, die kunnen variëren van algemene afspraken (intenties) tot harde, in cijfers vastgelegde afspraken over financiële of andere inspanningen.
 
Woningcorporaties mogen andere activiteiten verrichten dan alleen het bouwen en verwerven van huurwoningen en onderhoud, beheer en toewijzing daarvan. De hoofdtaak mag echter nooit in gevaar komen.

Nederlandse woningcorporaties zijn geen aanbestedende dienst in de zin van Richtlijn 2004/18/EG en voor hen bestaat geen algemene verplichting om hun werken aan te besteden. Toch zijn er werken die corporaties verplicht zijn om aan te besteden. Het gaat dan om werken die corporaties ten behoeve van (gebruik door) aanbestedingsplichtige diensten realiseert.  Dat betekent dat corporaties voortaan de bouw van hun maatschappelijk vastgoed altijd moeten aanbesteden. (zie ook het in juli 2015 van kracht geworden 'Besluit toegelaten instelligen volkshuisvesting 2015'. Zij zijn echter vrij in de keuze van de aanbestedingsvorm (Europees, openbaar, onderhands). Besluit heeft het overigens alleen over de aanbestedingsplicht van de ‘bouw’ (de realisatie) van maatschappelijk vastgoed; ontwerpadviesdiensten zoals architecten en adviseurs hoeven niet verplicht aanbesteed te worden.
 

Maatschappelijk vastgoed
Wat onder verplicht aan te besteden maatschappelijk vastgoed valt, wordt in Bijlage 1 van de Tijdelijke Regeling opgesomd:

 • Buurthuizen

 • Gemeenschapscentra

 • Jongerencentra (zonder horecavoorziening)

 • Basisscholen, vmbo-mbo scholen, vwo-scholen, schoolgebouwen voor speciaal onderwijs

 • Brede scholen met bijv. peuterspeelzaal, kinderopvang, voor- / tussen- en naschoolse opvang, buurtsporthal, en buurtcomplex (zogeheten multifunctionele accommodaties)

 • Wijksportvoorzieningen

 • Ruimten voor maatschappelijk werk

 • Ruimten voor welzijnswerk

 • Opvangcentra (blijf-van-mijn-lijfhuizen, dag- en nachtopvang voor thuislozen en verslaafden)

 • Zorgsteunpunten

 • Steunpunten voor schuldsanering en budgetbeheeradvies voor huishoudens in financiële problemen)

 • Centra voor jeugd en gezin

 • Ruimten voor dagbesteding gehandicapten/ouderen incl. enige zorginfrastructuur

 • Hospices

 • Multifunctionele centra voor maatschappelijke dienstverlening

 • Dorps- of wijkbibliotheken

 • Eigen kantoorruimten

 • Veiligheidshuizen

 • Centra voor werk(gelegenheid) en/of bevordering van bedrijvigheid in de wijk

 • Kleinschalige culturele activiteiten


Mix van woningen en maatschappelijk vastgoed

Woningen hoeven - los van maatschappelijk vastgoed - nooit aanbesteed te worden. Maar als ze gecombineerd worden met maatschappelijk vastgoed, moet dat wel. Een op zichzelf aanbestedingsplichtige opdracht voor maatschappelijk vastgoed kan dus niet worden ‘weggestopt’ in
een groter bouwkundig geheel met woningen, appartementen of commercieel vastgoed.
 

Onderhoud van maatschappelijk vastgoed

Overigens stelt de regeling dat ook opdrachten voor het in stand houden van en het treffen van voorzieningen (dus het onderhoud) aan gebouwen die als maatschappelijk vastgoed zijn geoormerkt moeten worden aanbesteed. Ook hier is woningcorporatie vrij in de keuze van de aanbestedingsvorm.

De consultants van ITS worden regelmatig ingeschakeld voor de advisering bij Europese aanbestedingstrajecten voor woningcorporaties.


Zie voor een overzicht van enkele voorbeelden van recent uitgevoerde opdrachten tevens onze referentiepagina.