Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

International Tender Services         
meesters in aanbesteden

» Algmene Voorwaarden

Algmene Voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP
ADVIES EN OVERIGE DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN
MET INTERNATIONAL TENDER SERVICES (ITS) B.V.

 


1.    Toepasselijkheid

1.1
Voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen, maken deze Algemene Voorwaarden onderdeel uit van alle overeenkomsten, die tussen opdrachtgever enerzijds en International Tender Services (ITS) B.V. (hierna te noemen: opdrachtnemer) anderzijds worden gesloten met betrekking tot het verlenen van diensten.

1.2    
Wijzigingen van deze Algemene voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover schriftelijk overeengekomen. Zij tasten de rechtskracht en de werkingsduur van de betreffende overeenkomst niet aan.

1.3    
De door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de betreffende overeenkomst.

 


2.    De overeenkomst

2.1  
De omvang van de overeenkomst wordt bepaald door de op het moment van het sluiten van de overeenkomst door partijen schriftelijk vastgelegde omschrijving van advieswerkzaamheden inclusief alle nader in overleg en schriftelijk overeengekomen wijzigingen.

2.2  
In de overeenkomst is aangegeven of deze zal resulteren in mondelinge of schriftelijke adviezen, dan wel in het anderszins rapporteren en of verstrekken van bepaalde documenten.

2.3    
Opdrachtnemer zal zich inspannen de overeenkomst vanuit een professionele onafhankelijke opstelling naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

2.4    
De omschrijving evenals de uitvoering van de advieswerkzaamheden zijn gebaseerd op de informatie die opdrachtnemer van opdrachtgever heeft gekregen. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij alle voor de opzet en uitvoering van de advieswerk-zaamheden essentiële informatie aan opdrachtnemer heeft verstrekt.
Bij de advieswerkzaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van opdrachtgever zullen tijdig beschikbaar zijn. Wanneer opdrachtnemer daarom verzoekt, zal tijdens de uitvoering van de advieswerkzaamheden een werkruimte met telefoonaansluiting kosteloos ter beschikking worden gesteld.

2.5    
Overeenkomsten als bedoeld in lid 1 komen slechts tot stand door ondertekening daarvan door een daartoe blijkens inschrijving in het Handelsregister bevoegde vertegenwoordiger van opdrachtnemer.

 


3.    Rechten op gegevens en resultaten

Indien de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden leiden tot het tot stand komen van rapporten of andere documenten waarvan auteursrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom geldend gemaakt kunnen worden, blijven die rechten bij opdrachtnemer rusten.

 


4.    Personeel

Opdrachtnemer kan na overleg met opdrachtgever de aangewezen adviseur vervangen of de samenstelling van het adviesteam wijzigen of aanvullen indien opdrachtnemer van mening is dat dit voor de deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is. Een dergelijke wijziging mag de deskundigheid van het adviesteam niet verminderen, noch de continuïteit van de uitvoering van de werkzaamheden ongunstig beïnvloeden.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en gedurende het eerste jaar na afloop daarvan zal het partijen anders dan na schriftelijke toestemming van de andere partij niet zijn toegestaan personeel van die andere partij bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken, in dienst te nemen dan wel daarover te onderhandelen.

 


5.    Geheimhouding

Opdrachtnemer verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de overeenkomst omtrent het bedrijf van opdrachtgever ontvangen gegevens en verplicht zich haar medewerkers een zelfde geheimhoudingsplicht op te leggen.
Evenzo zal opdrachtgever zonder toestemming van opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over werkmethode, aanpak van opdrachtnemer dan wel rapporten en/of adviezen van opdrachtnemer aan derden ter beschikking stellen.


 

6.    Prijs en betaling

6.1    
Indien in de overeenkomst een "vaste prijs" is opgenomen, dan geldt deze prijs als de overeengekomen prijs. Is in de overeenkomst een “richtprijs” opgenomen dan geeft het vermelde bedrag niet meer dan een schatting van de kosten. In dat laatste geval zal het te betalen bedrag worden vastgesteld op basis van nacalculatie volgens de in de overeenkomst vermelde methode.

6.2    
Ingeval een richtprijs is overeengekomen, zal opdrachtnemer indien hij 80% van de richtprijs heeft verwerkt, opdrachtgever onverwijld waarschuwen met de mededeling dat naar zijn oordeel het geschatte bedrag al dan niet zal worden overschreden.
In geval van vermoedelijke overschrijding zal opdrachtnemer schriftelijk het geschatte bedrag aangeven, waarmede hij verwacht dat de overeenkomst zal kunnen worden voltooid.

6.3    
Opdrachtgever zal binnen 7 dagen na dagtekening van het bericht als bedoeld in het vorige lid opdrachtnemer zijn toestemming verlenen:
  • de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen werkzaamheden voort te zetten tegen de nieuw voorgestelde prijs, danwel
  • in gezamenlijk overleg de omvang van de werkzaamheden aan de beschikbare geldmiddelen aan te passen.
6.4    
Tenzij anders is vermeld in de betreffende overeenkomst, zijn alle door opdrachtnemer genoemde bedragen exclusief reiskosten en omzetbelasting.

6.5    
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de verrichte werkzaamheden maandelijks door opdrachtnemer bij opdrachtgever gedeclareerd.

6.6    
Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie, bij gebreke waarvan opdrachtgever in verzuim is. Indien opdrachtgever in verzuim is, is hij naast betaling van de hoofdsom tevens vergoeding van de wettelijke rente en van de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd, welke laatstgenoemde kosten door opdrachtnemer forfaitair kunnen worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 120,=.

6.7    
Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen 60 dagen na factuurdatum is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten.

 


7.    Medewerking opdrachtgever

Indien opdrachtnemer niet tijdig en naar behoren de beschikking krijgt en houdt over de volgens de overeenkomst door opdrachtgever ter beschikking te stellen gegevens en faciliteiten, dan wel de volgens de overeenkomst door opdrachtnemer of door opdrachtgever van derden te betrekken gegevens of diensten, is opdrachtnemer gerechtigd aan opdrachtgever de daardoor veroorzaakte extra kosten in rekening te brengen en verliezen toezeggingen of schattingen van opdrachtnemer omtrent de verwachte duur van de door haar te verrichten werkzaamheden iedere geldigheid.
Dit geldt eveneens indien opdrachtgever zich niet binnen 10 werkdagen dan wel binnen de daartoe in de overeenkomst vastgelegde termijn uitlaat omtrent aan hem door opdrachtnemer ter goedkeuring of ter beslissing voorgelegde vragen of conclusies verband houdende met de voortgang van de werkzaamheden.


 

8.    Duur van de overeenkomst en beëindiging

8.1    
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever de aan hem door opdrachtnemer voorgelegde aanbieding zonder voorbehoud heeft geaccepteerd en opdrachtnemer de aan opdrachtgever toegezonden opdrachtbevestiging door opdrachtgever ondertekend, retour heeft ontvangen.

8.2     
Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer schriftelijk of mondeling een opdracht verstrekt welke niet is gebaseerd op een door opdrachtnemer gedane aanbieding, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat opdrachtnemer de opdracht schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.

8.3    
De overeenkomst eindigt op het moment van voltooiing van de opgedragen werkzaamheden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.4    
De overeenkomst kan evenwel per aangetekende brief zonder nadere ingebrekestelling buitenrechtelijk geheel of gedeeltelijk worden ontbonden indien:
a.    één der partijen bij vonnis in staat van faillissement is verklaard of in surséance van betaling verkeert,
b.    één der partijen herhaaldelijk toerekenbaar is tekort geschoten in de nakoming van haar verplichtingen,
c.    één der partijen voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan of laten doen, of haar bekende feiten of omstandigheden heeft verzwegen, voor zover deze onjuistheid, onvolledigheid of verzwijging van dien aard is, dat de andere partij de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten, als zij de ware stand van zaken had gekend.
d.    sprake is van een wijziging van de opdracht als bedoeld in artikel 12 lid 1.

8.5    
Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van enige schade in het geval de overeenkomst wordt beëindigd op de wijze als bedoeld in dit artikel. Opdrachtnemer heeft recht op vergoeding van alle schade welke hij lijdt door voortijdige beëindiging van de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid onder b. en c.

8.6    
Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst voor te duren, blijven na ontbinding van deze overeenkomst bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer, geheimhouding, geschillenbeslechting, toepasselijk recht en domiciliekeuze.


 

9.    Niet toerekenbare tekortkoming

9.1  
Indien één der partijen buiten haar schuld, krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen verhinderd is haar verplichtingen na te komen, zal die partij alleen van de nakoming van die verplichting(en) ontheven zijn indien zij de andere partij onmiddellijk van een en ander schriftelijk, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, op de hoogte heeft gesteld. Laatstbedoelde is dan gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering van haar verplichting(en) op te schorten.


 

10.    Aansprakelijkheid

10.1    
Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk zijn voor tekortkomingen van personen in zijn dienst dan wel personen waarvan opdrachtnemer zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient, indien hij aannemelijk maakt dat hij deze tekortkomingen bij normale oplettendheid zijnerzijds niet heeft kunnen voorkomen of ontdekken, behoudens opzet of grove schuld van betrokkenen.

10.2    
De totaal door opdrachtnemer met betrekking tot de overeenkomst te vergoeden schade als gevolg van contractuele aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot 100% van het te declareren bedrag met een maximum van € 500.000,=.

10.3    
Opdrachtnemer is gerechtigd de schade op eigen kosten te doen beperken of ongedaan te maken.

 


11    Exoneratieclausule

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en/of door opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte en/of ingeschakelde personen, voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van opdrachtnemer door opdrachtgever of door een ander aan wie opdrachtgever dat resultaat ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer en/of aan de zijde van door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen.

 


12    Wijzigingen werkzaamheden

12.1  
Indien opdrachtnemer blijkt dat de uitvoering van de overeenkomst niet of niet optimaal kan leiden tot het door opdrachtgever beoogde resultaat, is het hem toegestaan opdrachtgever schriftelijk opgave te doen van wijzigingen in de omschrijving van de werkzaamheden, die hij in het belang van opdrachtgever geboden acht en van de financiële consequenties daarvan.

12.2  
Indien opdrachtgever zich niet binnen 7 dagen na dagtekening van de opgave als bedoeld in het vorige lid schriftelijk jegens opdrachtnemer akkoord heeft verklaard met de desbetreffende wijzigingen en de eventuele financiële consequenties daarvan, zal opdrachtnemer de keus hebben tussen:
a.    het ongewijzigd uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden,
b.    het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden met de wijzigingen als door opdrachtnemer voorgesteld doch zonder dat zulks leidt tot wijziging van de door opdrachtgever verschuldigde bedragen, of
c.    de overeenkomst voortijdig te beëindigen.

12.3    
De door opdrachtgever verlangde wijzigingen van de werkzaamheden behoeven door opdrachtnemer slechts in aanmerking te worden genomen nadat partijen omtrent de eventuele financiële consequenties daarvan schriftelijk overeenstemming hebben bereikt.

12.4  
Wijzigingen als bedoeld in lid 1 maken, na schriftelijke bevestiging daarvan, onderdeel uit van de oorspronkelijke overeenkomst.

 


13    Toepasselijk recht, geschillen

13.1    
Op de betreffende overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2  
Voor elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de betreffende overeenkomst en/of deze Algemene voorwaarden alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met de overeenkomst, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zullen uitsluitend worden beslecht door de competente rechter van opdrachtnemer’s plaats van vestiging of, ter opdrachtnemer’s keuze, door die van de plaats van vestiging c.q. woonplaats van gedaagde.

13.3    
Met toestemming van partijen kan een geschil, als in lid 2 bedoeld, ook worden onderworpen aan arbitrage volgens een op te maken akte van compromis of kan daarover een bindend advies worden gevraagd.

13.4    
Een geschil is aanwezig, indien één van beide partijen zulks in een aangetekend schrijven aan de andere partij stelt.5 januari 2004