Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat hebben wij gedaan voor NCB Naturalis

» NCB Naturalis

NCB Naturalis


Aanbesteding Centraal Collectieregistratiesysteem

Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis beschikt over een unieke natuurhistorische collectie die bestaat uit 12 miljoen natuurhistorische objecten van zeer diverse aard en herkomst. Musea als Naturalis hebben een tweeledige opdracht: het beheer en onderzoek van de collectie en het informeren van een zo breed mogelijk publiek. Naturalis kiest voor de grootscheepse ontsluiting van de eigen collectie, in nauwe samenhang met de overige collecties in Nederland en de kennis van honderden amateurs. Dit vereist een centraal collectieregistratiesysteem, gericht op gebruik in een netwerkomgeving en opgezet volgens open standaarden.

Door Naturalis werd een Europese aanbesteding gehouden om te komen tot selectie van een leverancier die een web en thesaurus gebaseerd centraal collectieregistratiesysteem (CRS) kan ontwikkelen waarmee de collectie op een eenduidige wijze kan worden ontsloten. Onderdeel van het CRS is een
infrastructuur voor de verbinding van natuurhistorische collecties in Nederland (DNCN).
Voor het ontwikkelen, leveren en implementeren van dit geheel werd één leverancier gezocht die het project uit kan voeren, al dan niet in de rol van hoofdaannemer in samenwerking met onderaannemers. Het gehele traject van publicatie tot en met de gunning en contractering, werd – binnen de interne planning - begeleid door ITS.