Inloggen ITSME

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:

Wat hebben wij gedaan voor VGGM

» Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden


Vervanging Openbaar Meld Systeem (OMS) & Dienstverlening

Bij de VGGM kunnen meldingen en verzoeken om hulpverlening op verschillende wijze binnenkomen. Een specifieke wijze hiervoor is het Openbaar Meld Systeem (OMS).

Het OMS is een systeem waarmee meldingen automatisch worden doorgegeven aan de RAC zodat in geval van brand snel actie ondernomen kan worden en ongevallen en/of schade kunnen worden beperkt of zelfs voorkomen. In de regio Gelderland-Midden zijn op dit moment circa 1.000 Abonnees aangesloten op het OMS van de VGGM.

In de meeste gevallen is deze aansluiting verplicht als gevolg van de gemeentelijke bouwverordening of de vergunningverlening. Daarnaast zijn er ook een aantal Abonnees dat vrijwillig een aansluiting op het systeem heeft in verband met gewenste veiligheid.

VGGM is voornemens het bestaande Openbaar Meld Systeem (OMS) te vervangen. Naar verwachting zijn er 1.000 aansluitingen aanwezig die aangesloten moeten worden op het nieuwe OMS.

De duur van de concessieovereenkomst bedraagt vijf jaren met aansluitend vooropdrachtgever de mogelijkheid tot zeven maal een verlenging van één jaar.
Het gehele traject van publicatie tot en met de gunning en contractering, werd – binnen de interne planning - begeleid door ITS.